خانه / اخبار شرکت

اخبار شرکت

طراحی و ساخت «دستگاه سانتریفیوژ»

طراحی و ساخت «دستگاه سانتریفیوژ» (مورد استفاده در خط تولید پایه گرد بتنی پیش تنیده و شمع گرد بتنی پیش تنیده) و نصب در محل مشتری توسط شرکت تجهیز بتن مهدی تاریخ: مرداد ۹۷

طراحی و ساخت و راه اندازی خط تولید تیر گرد پیش تنیده

تاییدیه رضایت مشتری از پروژه انجام شده در استان یزد
تاریخ بهره برداری اسفند ۹۶

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید تیر گرد. راه اندازی خط تولید در یزد، بهار ٩۶
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید تیر گرد. راه اندازی خط تولید در یزد، بهار ٩۶
تاییدیه رضایت مشتری