بتن

 

 

بررسی خواص مکانیکی بتن ضایعاتی حاوی اکسید منیزیم واکنش پذیر